Pradžia » Taisyklės ir sąlygos

Taisyklės ir sąlygos

 • BENDROSIOS SĄLYGOS
 • Naudotis Pardavėjo el. parduotuve turi teise:
  • Veiksnūs fiziniai asmenys arba nepilnamečiai nuo šešiolikos metų amžiaus turintys globėjų sutikimą (išskyrus kai savarankiškai disponuojama savo lėšomis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka);
  • Visi juridiniai asmenys;
  • Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
 • Prekių ir paslaugų kainos (pateikiamos eurais), nurodytos el. parduotuvėje, galioja tik perkant šias prekes ir paslaugas el. parduotuvėje.
 • Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje, atlieka visus paeiliui veiksmus užsakymui pateikti.
 • Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti šias Taisykles.
 • ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
 • Pirkdamas cvekas.lt parduodamas prekes ar paslaugas Pirkėjas privalo nurodyti tik tuos savo asmens duomenis, kurie yra reikalingi apsipirkimo el. parduotuvėje tikslui pasiekti (galiojantį elektroninio pašto adresą). Pirkėjo informacija yra naudojama tik įsipareigojimams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vykdyti ir interesams apginti.
 • Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims. Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 • cvekas.lt nesaugo jokių Pirkėjo bankinių rekvizitų ar duomenų. Pirkėjas mokėjimo metu Pirkėjas yra nukreipiamas į išorines sistemas.
 • Daugiau informacijos pateikta cvekas.lt interneto svetainėje skiltyje Privatumo politika.
 • PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
 • Pirkėjas turi teisę pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę ir/ar paslaugą, pateikiamą el. parduotuvėje.
 • Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.
 • Pirkėjas, pateikdamas užsakymą prekėms ir/ar paslaugoms ir/ar sudarydamas sutartį su Pardavėju, įsipareigoja pateikti išsamius ir teisingus duomenis.
 • Pirkėjas atsako už visus teisėtus ir neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo el. parduotuve.
 • Pirkėjas atsakingas už šių Taisyklių laikymąsi, jei su jomis ir nesusipažino, nors galimybė susipažinti buvo suteikta.
 • PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
 • Jeigu užsakymo pateikimo metu ar vėliau Pirkėjas pateikia netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus pateikti duomenis, arba nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose taisyklėse ir sąlygose, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti Pirkėjo užsakymą ir apriboti Pirkėjui teisę naudotis el. parduotuvę ir joje teikiamomis paslaugomis.
 • Pardavėjas turi teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo užsakymo vykdymą ir naudojimąsi el. parduotuve, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.
 • Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų šalių veiksmus, kai tokios šalys, pasinaudoję Pirkėjo duomenimis, pateikia užsakymus ir/ar atsiskaito Pardavėjo el. parduotuvėje.
 • Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, neįspėjęs Pirkėjo, laikinai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą.
 • Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo savo nužiūra keisti šias taisykles ir sąlygas ir kitus su taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai informuodamas Pirkėją el. parduotuvėje. 
 • PRISTATYMAS
 • El. parduotuvėje pateiktus failus reikia parsisiųsti tik į kompiuterį. Failai gali neveikti mobiliuosiuose įrenginiuose.
 • PREKIŲ IR PINIGŲ GRĄŽINIMAS
 • Parduodamos prekės nėra grąžinamos, nes dėl prekės prigimties Pirkėjas negali garantuoti šios prekės grąžinimo.
 • Negalėdamas įvykdyti užsakymo dėl susidariusių nenumatytų aplinkybių (pvz. techniniai gedimai) Pardavėjas gražina pinigus TIK Į Pirkėjo sąskaitą per 14 darbo dienų nuo Pirkėjo pateiktos užklausos gavimo.
 • AUTORIŲ TEISĖS
 • Visi failai, pateikti cvekas.lt svetainėje, yra saugomi autorinių teisių.
 • BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 • Pirkėjas nesutinkantis su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis negali naudotis el. parduotuve.
 • Visi nesutarimai dėl šių taisyklių ir iš jų kylančių įsipareigojimų vykdymo sprendžiami derybų keliu, o nesusitarus derybose – įstatymų nustatyta tvarka.